home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementМlтва №i, ко с™0му ѓгGлу храни1телю:

Ѓ
гGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй и3 покрови1телю души2 и3 тёла моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeшній дeнь: и3 t всsкагw лукaвствіz проти1внагw ми2 врагA и3збaви мS, да ни въ к0емъ же грэсЁ прогнёваю бGа моего2: но моли2 за мS грёшнаго и3 недост0йнаго рабA, ћкw да дост0йна мS покaжеши бlгости и3 ми1лости всес™hz трbцы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ, ґми1нь.


Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ: | Молитвослов на церковно-славянском языке | Кондaкъ прес™ёй бцdэ: