home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementБGор0диченъ:

И# нhнэ: П
редстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы: но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

Ѓще же бyдетъ с™aгw васjліа вели1кагw літургjа, чти2 с™0му васjлію вели1кому тропaрь, глaсъ №:

В
о всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE, ћкw пріeмшую сл0во твоE, и4мже бGолёпнw научи1лъ є3си2, є3стество2 сyщихъ ўzсни1лъ є3си2, чlвёчєскіz њбhчаи ўкраси1лъ є3си2: цaрское сщ7eніе, џтче прпdбне, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.


Кондaкъ, глaсъ ѕ7: | Молитвослов на церковно-славянском языке | Кондaкъ, глaсъ д7: